Uvjeti putovanja

Molimo vas za malo pažnje.
Na vašim ugovorima je jasno naznačeno koji uvjeti putovanja vrijede za vaše putovanje:

 

I. Za sva putovanja koja organizira Collegium putovanja d.o.o. vrijede Opći uvjeti putovanja Collegium putovanja d.o.o koje možete vidjeti ispod (točke 1.-20.).

II. Za grupna putovanja (apsolventska putovanja, maturalna putovanja i sl.) vrijedi i ankes za putovanja grupa mladih Collegium putovanja d.o.o koji se nalazi ispod (točke 21.-38.).

 

OPĆI UVJETI I UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE


1. OPĆE ODREDBE
Ovdje objavljeni opći uvjeti i upute sastavni su dio ugovora između Collegium putovanja odnosno ovlaštene agencije i putnika koji prijavljuje odabrani aranžman. Ukoliko je u pojedinom programu objavljena odredba različita od objavljenih u točkama ovih općih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u programu.


2. SADRŽAJ ARANŽMANA
Organizator putovanja Collegium putovanja jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u svakom objavljenom programu. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava i sl).


3. CIJENE ARANŽMANA
Cijene aranžmana objavljene su u kunama za svaki program i vrijede od dana objave programa. Cijene usluga u drugim valutama izračunate su po tečaju važećem na dan objave programa. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena hotelskih/apartmanskih, prijevoznih i drugih usluga. Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na svakom dijelu uplaćenog aranžmana). U slučaju povišenja većeg od 10%, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obveze da nadoknadi štetu. Collegium putovanja može u programu predvidjeti da putnik plaća određene usluge na odredištu u inozemstvu. U tom slučaju putnik sve reklamacije obavlja na odredištu (u inozemstvu).


4. PRIJAVE
a) Prilikom prijave kupac uplaćuje 30% vrijednosti aranžmana, preostalih 70% iznosa aranžmana treba uplatiti najkasnije 14 dana prije polaska na put ako u programu nije drugačije navedeno. Uz prijavu putnik je dužan navesti sve podatke, programom predviđene dokumente te uplatiti akontaciju. Ukoliko putnik ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove odnosno posljedice nastale iz krivih podataka. Na dan prijave putnik potpisuje prijavnicu-ugovor pod naznakom "Upoznat sam s programom i općim uvjetima i iste u cijelosti prihvaćam". Na taj način sve što je navedeno u općim uvjetima i programu postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora putovanja.
b) Za „rezervacije na upit' treba uplatiti akontaciju 10% cijene aranžmana po osobi. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Za otkaz potvrđene rezervacije na upit, Collegium putovanja zadržava uplaćenu akontaciju -10% cijene aranžmana ako u programom nije drugačije navedeno.
c) Svaka promjena potvrđene rezervacije aranžmana naplaćuje se 100 kuna ukoliko u programu nije drugačije navedeno.


5. UPLATE
Plaćanje se računa sa danom kada putnik izvrši uplatu akontacije na blagajni ovlaštene putničke agencije odnosno banke na račun Collegium putovanja. Akontacija iznosi 30% cijene aranžmana odnosno onoliko koliko je navedeno u programu. Preostali iznos putnik uplaćuje najmanje 14 dana prije putovanja, odnosno u roku koji je naznačen u programu. Ako putnik ne uplati preostali iznos aranžmana u predviđenom roku, Collegium putovanja smatra da je aranžman otkazan i ravna se prema uvjetima otkaza putovanja navedenih u 7. točki ovih općih uvjeta. Putnik je prilikom polaska na putovanje dužan na zahtjev predstavnika Collegium putovanja predočiti dokument/potvrdu o uplaćenom aranžmanu, u protivnome, putnik nema pravo započeti putovanje.


6. ORGANIZATOROVO PRAVO NA OTKAZ ILI PROMJENU PROGRAMA
Na osnovi važećih zakonskih propisa, za višednevne aranžmane Collegium putovanja pridržava pravo na otkaz putovanja do najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko se za putovanje ne prijavi potreban broj putnika. Ako u programu nije drugo navedeno, najmanji potreban broj putnika za pojedinu vrstu prijevoza je sljedeći:
• za putovanje autobusom najmanje 40 putnika
• za putovanje na redovnim zrakoplovnim linijama u Europi najmanje 20 putnika
• za putovanje na međukontinentalnim zrakoplovnim linijama najmanje 15 putnika
• za putovanje posebno ugovorenim letovima 80 % popunjenosti zrakoplova; vlakom lli hidrogliserom - prema uvjetima u pojedinom programu.
Za jednodnevne izlete i aranžmane organizator može otkazati put najkasnije 2( dva) dana prije puta
Collegium putovanja pridržava pravo na potpun ili djelomičan otkaz ugovora ako prije izvedbe ili tijekom izvedbe programa nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, ukloniti ili izbjeći, a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja ugovora, za Collegium putovanja bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor. Collegium putovanja pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda zrakoplova ili nastupa više sile, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti (novi vozni red, nesiguran položaj države u kojoj je organiziran program, prirodne nepogode ili drugi nepredvidivi razlozi na koje Collegium putovanja ne može utjecati), bez posebne odštete i po važećim propisima u putničkom prometu. Collegium putovanja ne može preuzeti odgovornost za promjenu tijekom izvedbe programa uzrokovanu bilo kojom višom silom (2. točka). U takvom slučaju putniku će osigurati usluge u drugom obliku, koliko dopuštaju okolnosti. Ukoliko Collegium putovanja otkaže putovanje, putnik ima pravo na povrat cjelokupnoga uplaćenog iznosa cijene aranžmana, ali nema pravo na namiru troškova vize, cijepljenja ili sličnih usluga što je potrebno za pojedini program. Collegium putovanja će putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa. Collegium putovanja ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda lli vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj putnika u rezerviranom objektu, Collegium putovanja će putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranoga i na vlastiti trošak.


7. PUTNIKOV OTKAZ PUTOVANJA
Putnik ima pravo na usmeni ili pismeni otkaz aranžmana prije početka putovanja u prodajnom mjestu gdje je prijavio putovanje. Collegium putovanja u tom slučaju ima pravo na naknadu troškova radi otkazanog putovanja, a visina troškova određuje se prema danu putnikova otkazivanja:

 • do 30 dana prije polaska - 20 % cijene aranžmana,
 • 29-22 dana prije polaska - 60 % cijene aranžmana,
 • 21-15 dana prije polaska - 80 % cijene aranžmana,
 • 14-8 dana prije polaska - 90 % cijene aranžmana,
 • 7-1 dana prije polaska - 100 % cijene aranžmana,
 • nakon polaska - ukupna cijena aranžmana.

Uz usmeni otkaz putnik treba potpisati otkazni dokument kojega mu prodavač pripremi. Ako odbije potpisati taj dokument, računa se da nije otkazao putovanje. Ako su u programu određeni drugačiji uvjeti za otkaz putovanja, primjenjuju se otkazni uvjeti utvrđeni u takvom programu.

ZBOG SVEGA NAVEDENOGA, PREDLAŽEMO DA PUTNIK UPLATI OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA U PUTNIČKOJ AGENCIJI ILI IZRAVNO U OSIGURAVAJUĆOJ TVRTKI.


8. PUTNIKOV PREKID ILI PROMJENA PUTOVANJA
Putnik može prekinuti putovanje u tijeku samo na svoju želju i uz pismenu izjavu o prekidu putovanja. Po povratku s prekinutog putovanja, putnik nema pravo na povrat troškova bez obzira na osiguranje od rizika otkaza putovanja. Putnik tijekom putovanja može promijeniti program odnosno ugovorene usluge samo uz predhodnu napisanu suglasnost mjesnoga (lokalnoga) agenta kojega je Collegium putovanja ovlastio, s tim da putnik o takvoj promjeni obavijesti Collegium putovanja kao organizatora putovanja najkasnije 8 dana po povratku s putovanja.

9. ORGANIZATOROVE OBVEZE
Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora, te brinuti se o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu, i odgovara putniku zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.
 

10. PRAZNI LEŽAJI U APARTMANU ZA SKIJAŠKE ARANŽMANE
Ukoliko je manji broj osoba u apartmanu nego što je broj raspoloživih ležajeva (npr. 3 osobe u 1/4 apartmanu ili 4 osobe u 1/6 apartmanu), agencija zadržava pravo spajanja raznih putnika kako bi iste popunila. U slučaju da ne može spojiti putnike, agencija zadržava pravo naplate kreveta koje nisu popunjeni po važećem cjeniku te isti trošak ravnomjerno rasporediti po ostalim gostima koju borave u apartmanu.


11. JAMČEVNO OSIGURANJE
Organizator putovanja Collegium putovanja zaključio je jamčevno osiguranje u slučaju stečaja, kao i policu osiguranja od odgovornosti. Putnik treba u slučaju organizatorova stečaja na najbrži način kontaktirati osiguravatelja ALLIANZ OSIGURANJE - ZAGREB, telefon 01/ 3670 367, telefaks 3670 355 te je dužan priložiti dokaz o uplati Collegium putovanja aranžmana.


12. KATEGORIZACIJA l OPIS USLUGA
Ponuđeni hoteli i apartmani opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, usluge kao i druge ponude hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih organizacija, standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga u ovom programu.
 

13. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE
Ukoliko kupac nije izričito ugovorio sobu/apartman sa posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ukoliko je moguće, organizator će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.) ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.


14. PUTNIKOVE OBVEZE
Putnik je dužan pobrinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima vlastite zemlje kao i zemlje u koju putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora i izvršiteljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.


15. ZDRAVSTVENI PROPISI l ZAŠTITA
Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, za putovanje u pojedine zemlje putnik je dužan cijepiti se i pribaviti odgovarajući dokument. Cijepljenje je obvezno i kada takav propis nastupi nakon zaključivanja ugovora o putovanju, te ne može biti razlogom raskida ugovora ukoliko cijepljenje nije protivno putnikovu zdravlju; u tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu.
 

16. PUTNO OSIGURANJE
Programi Collegium putovanja ne uključuju zdravstveno osiguranje za slučaj nenadane bolesti ili nezgode za boravka u inozemstvu kao ni druga putna osiguranja. Prilikom rezervacije aranžmana Collegium putovanja u ovlaštenom prodajnom mjestu, prodavači će putnicima predočiti mogućnost osiguranja za boravka u inozemstvu. Preporučujemo paket putnog osiguranja osiguravajućega s kojim surađujemo (zdravstveno osiguranje te osiguranje od nezgode, rizika otkaza putovanja, prtljage). Potrebno je priložiti broj putovnice i JMBG). Polica putnog osiguranja ne može se ugovoriti naknadno! Putnik je dužan upoznati se sa svim vidovima osiguranja koje agencija nudi(  zdravstveno osiguranje u inozemstvu, osiguranje rizika od otkazivanja putovanja, osiguranje gubitka  prtljage, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja). Moguće je da organizator putovanja ponudi i kombinacije različitih osiguranja pod povoljnijim uvjetima nego da se uizima svki od vidova osiguranja odvojeno

POSEBNO PREPORUČUJEMO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA SLUČAJ BOLESTI ILI NEZGODE ZA BORAVKA U INOZEMSTU  TE RIZIK OD OTKAZIVANJA PUTOVANJA.


17. PUTNIKOVA PRTLJAGA
Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage na čarterskim letovima te do 20 kg prtljage na redovnim zračnim linijama. Za svaki prekoračeni kilogram prtljage putnik plaća 5,20 USD. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga preporučujemo osigurati prtljagu. Organizator nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporučujemo najam sefa!).


18. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati srazmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik - nositelj ugovora ima pravo prigovora po osnovi neizvršene ugovorene usluge. Organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe - one koje podnosi više nositelja ugovora po osnovi jedne prituzbe VAŽNA NAPOMENA: Organizator putovanja ne prihvaća reklamacije za aranžmane FORTUNA, SUPERFORTUNA, ponude u zadnji čas (last minute) kao ni za aranžmane na sniženju (akcija).

Pritužbeni postupak:

 1. Odmah na samome mjestu putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora, a ako ovoga nema, kod izvršitelja usluga, Putnik je dužan surađivati s predstavnikom i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamacije niti na nju odgovoriti.
 2. Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik o tome sastavlja s predstavnikom pismenu potvrdu.
 3. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pismenu potvrdu potpisanu od predstavnika i eventualne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenome roku od 8 dana.
 4. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.
 5. Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove i davanja informacija u javna glasila. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, ne može obuhvatiti već iskori štene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na naknadu idealne štete.

 

19. NADLEŽNOST SUDA
U smislu 17. točke ovih općih uvjeta, kupcu usluge iz programa Collegium putovanja pristoji pravo reklamacije kod organizatora programa. Ukoliko kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora, pristoji mu pravo sudskog arbitriranja. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu poslovanja odgovornog organizatora.

 

20. NAZIVI POJEDINIH DJELOVA
Nazivi pojedinih dijelova ovih Općih uvjeta služe samo radi lakšeg snalaženja i nemaju utjecaja na njihov tumačenje.

 

21. SALVATORNA KLAUZULA
Ako bi za neku odredbu ovih Općih uvjeta ili bilo kojeg aneksa za specifična putovanja i Ugovora naknadno bilo ustanovljeno da je ništavna to neće imati učinka na ostale odredbe te Ugovor i ovi Opći uvjeti kao i mogući ankeksi za specifična putovanja u cjelini ostaju valjani s time da će ugovorne stranke ništavnu odredbu zamijeniti valjanom koja će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom za koju je ustanovljeno da je ništavna.


POSEBNI UVJETI I UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE

1) VRIJEME SMJEŠTAJA U APARTMAN/HOTEL različito je i naznačeno posebno za svaki program. Uobičajeno je vrijeme smještaja/napuštanja hotelske sobe oko 12 sati; u apartmanu smještaj poslije 16 sati, napuštanje apartmana do 10 sati.


2) PROGRAM SKIJANJA/ZIMOVANJA: Za otkaz ugovora o aranžmanu skijanja primjenjujemo otkazne uvjete prema 7. točki općih uvjeta bez obzira na razlog otkaza. Nepovoljne snježne prilike ne mogu biti razlogom otkaza s naslova više sile, te Collegium putovanja za takav otkaz aranžmana primjenjuje opće otkazne uvjete naveden u 7. točki,

3) PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ODGOVORNIH ORGANIZATORA/TUROPERATORA Međukontinentalna putovanja: svi posebni uvjeti objavljeni su za svaki pojedini program, odnosno, primjenjuju se uvjeti odgovomog organizatora koji je naveden za svako putovanje. Svi programi u kojima Collegium putovanja nastupa kao posrednik: Collegium putovanja ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovoni organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje Collegium putovanja zastupa kao posrednik posebno su označeni, a što će biti vidljivo u tako objavljenom programu te na potvrdi o putovanju. U tom slučaju putnik potpisuje prijavnicu-ugovor s navedenim odgovornim organizatorom putovanja.

ODGOVORNI ORGANIZATOR:
Collegium putovanja ZAGREB • HRVATSKA 10000 ZAGREB, Tkalčićeva 7/II •
Id. kod: HR-AB-01-080597984. OIB 67891715571
poslovnica Zagreb: Tkalčićeva 7/II, poslovnica Rijeka: Korzo 2/I.

 

 

 

 

ANEKS OPĆIM PRAVILIMA I UPUTAMA ZA PUTOVANJA GRUPA MLADIH
Collegium putovanja d.o.o.

 

22. OPĆA PRAVILA
Opći uvjeti i pravila su sastavni dio svakog programa turističke agencije Collegium putovanja d.o.o. (HR-AB-01-080597984, Tkalčićeva 7/II, 10000 Zagreb, MB 2193469, OIB 67891715571). U slučaju da je u određenom programu bilo koje točke općih uvjeta i uputa drugačije određeno vrijedi navod, odnosno pravilo navedeno u tom specifičnom programu. Opće uvjete putovanja svaki putnik može dobiti u agenciji ili na službenoj internet stranici.

 

23. PRIJAVA
Putnik se može prijaviti za putovanje agencije Collegium putovanja u bilo kojoj ovlaštenoj agenciji ili kod ovlaštenog prodavača. Prijavom Collegium putovanja i putnik potpisuju ugovor koji je ujedno i potvrda o putovanju i sadrži podatke o putnikovom aranžmanu ili se poziva na program putovanja u kojem su ti podatci navedeni. U prijavi je putnik dužan navesti sve podatke i priložiti dokumente koje zahtjeva program putovanja te platiti akontaciju. U slučaju da putnik u prijavi ne navede pravilne podatke, odgovoran je za sve troškove, odnosno posljedice nastale zbog pogrešnih podataka. Prijava mora biti pisana. Putnikova prijava je potvrđena onda kada vrati agenciji Collegium putovanja potpisanu prijavu i primi potvrdu o plaćenoj akontaciji. U slučaju internet prijave ili prijave bez fizičke prisutnosti prijava postaje važeća uplatom akontacije na žiro-račun.

 

24. USLUGE URAČUNATE U CIJENU ARANŽMANA
Ako nije u programu drugačije određeno, u cijenu aranžmana su uračunate prijevozne usluge (turistički razred ), hotelske i ugostiteljske usluge navedene u programu putovanja, kao i organizacija putovanja. Ako nije u programu drugačije određeno, vrijede cijene određenog turističkog aranžmana na osobu za smještaj u trokrevetnim, četverokrevetnim te višekrevetnim sobama. Podrazumijevaju se smještajni kapaciteti turističkog razreda ( 2* lokalna kategorizacija). Ukoiko je u programu raspisanom za određenu grupu predviđen raspon cijene sukladno broju sudionika, konačna cijena će se formirati kod prilikom uplate zadnje rate i podmirenja svih obaveza za putovanje.

 

25. POSEBNE USLUGE
Posebne usluge su one usluge koje u pravilu nisu uračunate u cijenu aranžmana (jednokrevetna i dvokrevetna soba, prehrana, dodatni izleti, ulaznice i sl.) ili je za njih u programu predviđena doplata (vize, zrakoplovne pristojbe i sl.) te ih zato putnik plaća posebno, osim ako nije u programu drugačije određeno. U slučaju da su u određenom aranžmanu raspisane posebne, odnosno dodatne usluge, putnik se prijavljuje za te usluge prijavom, a doplaćuje ih na cijenu aranžmana. Objavljene cijene dodatnih, odnosno posebnih usluga vrijede samo u primjeru narudžbe i uplate tih usluga pri narudžbi i plaćanju osnovnog aranžmana na prijavnom mjestu. Za vrijeme putovanja putnik može doplatiti posebne usluge vođi putovanja ili predstavniku agencije Collegium putovanja ili lokalnog partnera - agencije u valuti države u kojoj se nalaze.

 

26. PLAĆANJE
Kao dan plaćanja se uzima dan u kojem putnik plati putovanje na blagajni agencije Collegium putovanja ili kod ovlaštenog prodavača, odnosno dan kada se položi uplata na račun agencije Collegium putovanja. Akontacija koju putnik plaća pri prijavi iznosi 30% cijene aranžmana, odnosno toliko koliko je navedeno u ugovoru o putovanju.Preostali dio vrijednosti aranžmana potrebno je uplatiti dinamikom navedenom u ugovoru, a cjelokupni iznos aranžmana mora biti podmiren najmanje 21 dan prije puta. U slučaju da putnik ne plati preostali dio vrijednosti aranžmana u predviđenom roku, podrazumijeva se da je aranžman otkazan. Collegium putovanja postupa po odlukama o otkazivanju aranžmana iz 28. točke aneksa Općih uvjeta i uputa za putovanje za grupe mladih Collegium putovanja d.o.o. Putnik je pri odlasku dužan priložiti vođi putovanja dokument o plaćenom aranžmanu (uplatnica – voucher, potvrda o plaćanju, kopija uplatnice i sl.). U suprotnom, vođa putovanja neće primiti putnika na putovanje, odnosno aranžman.

 

27.1. KAŠNJENJE PLAĆANJA ARANŽMANA OD STRANE PUTNIKA I AUTOMATSKA PROMJENA PROGRAMA OD STRANE AGENCIJE
Ukoliko je prilikom prijave za putovanje plaćena samo paušalna akontacija, a ostatak iznosa je predviđen uplatama na rate, putnik otplaćuje putovanje mjesečnim obrocima uplatama na žiro račun Collegium putovanja. Ukoliko putnik kasni sa uplatama, te rokovima predviđenim i navedenim u svakom posebnom programu, Collegium putovanja d.o.o. IMA PRAVO AUTOMATSKI IZBRISATI PUTNIKA SA LISTE PUTNIKA NA ODREĐENOM PUTOVANJU (BEZ OBAVJEŠTAVANJA PUTNIKA), TE PUTNIK IMA PRAVO PUTOVATI NA ONOM PUTOVANJU (iz određenog kataloga ili ponude - npr »apsolventska putovanja«, »novogodišnja putovanja«...) NA KOJEM IMA SLOBODNIH MJESTA ZA NOVAC KOJI JE UPLATIO, ili otkazati putovanje pismenim putem uz troškove otkazivanja putovanja. Ukoliko putnik do zadanog roka nije uplatio niti jednu ratu za putovanje osim paušalne prijave, automatski se briše sa liste putnika i nema pravo na povrat uplaćene akontacije niti više pravo putovanja na bilo kojem slobodnom programu.

 

28. CIJENE
Cijene aranžmana objavljene su u kunama za svaki program i vrijede od dana objave programa. Cijene usluga u drugim valutama izračunate su po tečaju važećem na dan objave programa. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena hotelskih/apartmanskih, prijevoznih i drugih usluga. Za povećanje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na svakom dijelu uplaćenog aranžmana). U slučaju povišenja većeg od 10%, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obveze da nadoknadi štetu. Collegium putovanja d.o.o. može u programu predvidjeti da putnik plaća određene usluge na odredištu u inozemstvu. U tom slučaju putnik sve reklamacije obavlja na odredištu (u inozemstvu).

 

29. PUTNI DOKUMENTI
Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvu mora imati važeću putovnicu. Ako putnik ne ispuni tu obavezu agencija Collegium putovanja postupa po pravilima o odjavi putovanja. U slučaju da agencija Collegium putovanjaposreduje u postupku za pridobivanje vize, ista ne jamči za uspjeh i pridobivanje, tj. odobrenje putnikove vize. Posredovanje agencije Collegium putovanjapri nabavi vize nije uračunato u cijenu putovanja, nego se plaća posebno. Troškove pri nabavi vize Collegium putovanja ne vraća putniku.

 

30. PUTNIKOV OTKAZ ILI PROMJENA PUTOVANJA
Putnik ima pravo odjave koju mora izručiti zajedno s ispunjenim odjavnim obrascem agencije Collegium putovanja d.o.o. U tom slučaju turistička agencija Collegium putovanja d.o.o. ima pravo povrata troškova zbog odjave putovanja čija visina ovisi o vremenu izručenja pismene odjave:

 

 • do 90 dana prije odlaska 10% cijene aranžmana (ne manje od plaćene akontacije po rezervaciji)
 • od 89 do 50 dana prije odlaska 30% cijene aranžmana
 • od 49 do 30 dana prije polaska 40 % cijena aranžmana
 • od 22 do 29 dana prije odlaska 50% cijene aranžmana
 • od 15 do 21 dan prije odlaska 60% cijene aranžmana
 • od 10 do 14 dana prije odlaska 80% cijene aranžmana
 • od 9 do 1 dan prije odlaska 100% cijene aranžmana
 • na dan odlaska ili poslije odlaska 100% cijene aranžmana
   

U cijenu aranžmana računa se cijena osnovnog aranžmana sa svim doplatama.Iznos osiguranja se ne računa  u cijenu aranžmana, već ga je potrebno odvojeno uplatiti prilikom prijave ili prve rate aranžmana. U primjeru usmene odjave putovanja putnik mora potpisati odjavni dokument koji će mu na potpis ponuditi prodavač. U slučaju da ne potpiše dokument, računa se kao da putovanje nije odjavljeno. Za vrijeme putovanja putnik može prekinuti putovanje samo na svoju želju i uz pismenu izjavu o prekidu. Ako putnik prekine putovanje u vremenu trajanja putovanja pri povratku nema pravo na vraćanje troškova. U vremenu putovanja putnik može promijeniti program, odnosno naručene usluge samo prethodnom pismenom potvrdom u dogovoru s lokalnim ovlaštenim agentom, vodičem ili organizatorom putovanja. Putnik ima pravo besplatno promijeniti program putovanja, ako je više programa raspisano u određenom katalogu. Jedina zakonitost koja se mora poštovati prilikom promjene programa je da promjenu programa mora javiti najkasnije do 90 dana prije polaska na prvotno izabrani program. Naknadne promjene se ne moraju uvažiti, već o tome odlučuje organizator putovanja individualno.

 

31. POVRAT NOVCA U SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA
Ako putnik pri prijavi predviđa da zbog određenih okolnosti možda neće moći putovati, može uplatiti osiguranje "rizik otkaza putovanja". Osiguravajuća kuća mu u slučaju ne odlaska na putovanje vraća iznos koji je agencija zadržala na ime storno troškova u slijedećim slučajevima:
 

 • nezgoda, smrt ili neočekivano pogoršanje zdravstvenog stanja koje putniku onemogućuje putovanje,
 • nezgoda, smrt ili neočekivano pogoršanje zdravstvenog stanja uže rodbine (bračni partner, roditelji, djeca, baka i djed, unuci, braća, sestre) koji putniku onemogućuju putovanje,
 • poziv na vojne vježbe, radnu obvezu, te pozivi organa suda i uprave u kojima je zatražena obavezna prisutnost putnika,
 • elementarne nesreće koje putniku onemogućuju putovanje.
   

Uvjet za povrat plaćenog iznosa je pismeno otkazivanje putovanja sa svom dokaznom dokumentacijom koju zahtjeva osiguravatelj, predano najkasnije do dana ugovorenog putovanja (uključujući i taj dan). Bez obzira na plaćeni iznos agencija Collegium putovanja d.o.o. ima pravo na zadržavanje dijela plaćenog iznosa u skladu sa datumom otkazivanja putovanja i otkaznom skalom sukladno članku 28. ovih uvjeta, a zahtjev za povrat novca putnik sam upućuje osiguravajućem društvu kod kojega ga je Collegium putovanja d.o.o. osigurao. Collegium putovanja d.o.o. se obavezuje izdati putniku potvrdu o visini ustegnutog iznosa i ukupno uplaćenog iznosa na temelju kojega putnik ostvaruje svoja prava kod osiguravajućeg društva. Iznos premije osiguranja putniku će biti obračunat u prvoj rati otplate putovanja, pa sa uplatom prve rate počinje i osigurani period, a ne samo uplatom akontacije.
U svakom ugovoru u putovanju su navedeni rokovi do kojih određeni iznosi trebaju biti uplaćeni. Ukoliko je putnik do prvog roka predviđenog za određeno putovanje uplatio više od paušalne akontacije te se u međuvremenu (prije određenog datuma plaćanja i zadanih rokova) odlučio otkazati putovanje, organizator putovanja će mu vratiti sav uplaćeni iznos osim paušalne akontacije koja se računa u administrativne troškove, te eventualno ugovorenog osiguranja.

 

31. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI
Putnik je dužan poštovati carinske i devizna propise Republike Hrvatske kao i propise države u koju putuje. Ako zbog nepoštovanja tih propisa ne može nastaviti putovanje, snosi sve posljedice i troškove nastale s tim u vezi.

 

32. OTKAZIVANJE PUTOVANJA ILI PROMJENA PROGRAMA
Turistička agencija Collegium putovanja pridržava pravo da, na temelju važećih zakonskih propisa, otkaže putovanje najkasnije pet (5) dana prije polaska, ukoliko se za putovanje ne prijavi potreban broj putnika. Ako u programu nije drugačije određeno, najmanji broj putnika u određenom prijevoznom sredstvu je: za putovanje autobusom – najmanje 40 putnika, za putovanje redovnim zrakoplovnim linijama u Europi – najmanje 20 putnika, za putovanje međukontinentalnim zrakoplovnim linijama – najmanje 15 putnika, za putovanje posebnim letjelicama, vlakovima ili brodovima – najmanje 80% njihove maksimalne popunjenosti. Za jednodnevne izlete i aranžmane organizator može otkazati put najkasnije 2( dva) dana prije puta. Turistička agencija Collegium putovanja d.o.o. pridržava pravo potpunog ili djelomičnog raskida ugovora ako za vrijeme odvijanja programa ili prije početka odvijanja programa nastupe posebne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, očekivati ili izbjeći, a ujedno da predstavljaju utemeljen razlog zbog kojeg agencija Collegium putovanja d.o.o. ne bi sklopila ugovor da je za takve okolnosti znala pri sklapanju ugovora. Turistička agencija Collegium putovanja d.o.o. pridržava pravo promjene dana, vremena i mjesta polaska na put zbog promjene zrakoplovnog i brodskog voznog reda ili »više sile«, kao i pravo promjene smjera putovanja, ukoliko se promjene uvjeti za putovanje (novi vozni red, nesiguran položaj u državi gdje je program organiziran, prirodne nepogode i drugi nepredviđeni uzroci na koje turistička agencija Collegium putovanja d.o.o. ne može utjecati), bez posebne odštete.
Turistička agencija Collegium putovanja d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za promjene programa zbog utjecaja bilo koje »više sile« za vrijeme odvijanja programa. U tim primjerima može putnicima osigurati usluge u izmijenjenom obliku, ovisno o postojećim okolnostima. U slučaju da turistička agencija Collegium putovanja d.o.o. odjavi putovanje, putnik ima pravo povrata cijelog aranžmana, isključujući povrat troškova vize, cjepljenja i osiguranja, koji su bili programom zahtijevani, te na čiji povrat troškova nema pravo. O bilo kakvoj naknadnoj promjeni programa turistička agencija Collegium putovanja d.o.o. će putnike odmah obavijestiti. Putnička agencija Collegium putovanja d.o.o. ne odgovara za kašnjenja zrakoplova, brodova, vlakova ili autobusa kao ni za neplanirane promjene programa koje nastaju kao posljedica takvih kašnjenja. U slučaju da stanje na određenoj lokaciji turističkoj agenciji Collegium putovanja d.o.o. ne dopušta smještaj putnika u predviđenom objektu, agencija može smjestiti putnike na istoj lokaciji u drugi objekt najmanje iste kategorije.

 

33. SMJEŠTAJ U KABINE NA BRODU
Ukoliko se putnik odlučio za rezerviranje kabine na brodu, on je dužan rezervirati cjelokupnu kabinu za 4 osobe te ju u cijelosti i platiti. Rezerviranje i plaćanje kabina bit će objavljeno na internet stranicama, a osobe koje su na prijavnici izrazile želju za kabinom bit će elektronički obaviještene kada i gdje trebaju doći. Osobe koje su na prijavnici zaokružile da žele kabinu imaju pravo prvenstva na kupnju iste, prema broju prijave, počevši od onih koji su se najranije prijavili. Kako na brodu nisu sve kabine istog tipa, prvo se prodaju najjeftinije kabine. Točan broj i tip određenih kabina kao i njihova cijena bit će objavljeni na prijavnim mjestima. Ukoliko putnik otkaže putovanje ima pravo rezerviranu kabinu prepustiti osobi koju on odredi. Kabine se plaćaju u protuvrijednosti EURA na dan uplate po prodajnom tečaju HNB.

 

34. RAZMJEŠTAJ U GRUPU S KOJOM SE PUTUJE
Raspored u grupu s kojom želi putovati putnik može izabrati kada podmiri cjelokupni aranžman, prema rasporedu koji će omogućiti organizator. Organizator putovanja može samostalno putniku promijeniti grupu sa kojom putuje zbog tehničko-organizacijskih rješenja, ali će pri tome pažnjom dobrog gospodarstvenika voditi računa da prebaci u drugu grupu sve putnike s istog fakulteta ili iz iste skupine. Grupe načelno broje 48 putnika.

 

35. VRIJEME POLASKA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA
Collegium putovanja d.o.o. ne garantira vrijeme polaska zrakoplova, vlakova ili brodova, koje je podložno promjenama prijevoznika. Ako se radi o putovanju većeg broja putnika, Collegium putovanja d.o.o. ne garantira da će svi putnici krenuti u isto vrijeme i na istom prijevoznom sredstvu (brod, vlak ili zrakoplov), te putnik nema pravo na nikakvu naknadu ukoliko putuje prije ili kasnije od predviđenog (npr. više zrakoplova koji kreću isti dan u različito vrijeme).

 

36. PRIJAVLJIVANJE NA LISTU ČEKANJA
Ako za određeni program vlada veliki interes, tj. iznad maksimalnog broja predviđenih putnika, putnik se može prijaviti na listu čekanja za određeno putovanje. Lista čekanja se formira na taj način da se putnik prijavi na alternativni program koji će mu biti ponuđen u agenciji i spreman je putovati na to putovanje (npr. kombinacija brod-brod umjesto avion-brod) ako se ne oslobode mjesta na željenom programu. Ako ne želi putovati na alternativnom programu, primjenjuju se uvjeti točke 28. o otkazivanju putovanja.

 

37. GRUPNA PUTOVANJA NA REDOVNIM I POVOLJNIM ZRAKOPLOVNIM LINIJAMA
Ukoliko je predviđeno grupno putovanje na redovnim zrakoplovnim linijama ili na tzv. »jeftinim prijevoznicima« (cheap flight airlines) putnik nema pravo na refundaciju karte ukoliko otkaže putovanje bez obzira na datum. Prijavljivanjem na ovakve programe putnik plaća paušalnu akontaciju te se, kada se skupi dovoljan broj zainteresiranih, poziva od strane agencije da dođe uplatiti iznos potreban za kupnju karte. Unaprijed se slaže da se za njega kupi karta po prosječnoj vrijednosti za cijelu grupu za koliko putnika je putovanje i objavljeno. Ukoliko u međuvremenu odustane od kupnje karte, iznos paušalne akotacije mu se može priznati kao akontacija za drugo putovanje iz istog kataloga sukladno točci 28. ovih uvjeta.

 

38. INFORMACIJE
Informacije koje je putnik dobio na prijavnom mjestu ili kod ovlaštenog prodavača, ne obavezuju turističku agenciju Collegium putovanja d.o.o. više od navoda navedenih u ponudi, odnosno samom programu putovanja.

 

39. PROMIDŽBA
Svi putnici se prijavljivanjem na putovanje slažu i pristaju na fotografiranje, snimanje, korištenje materijala u promotivno-komercijalne svrhe bez naknade. Podrazumijeva se također informiranje prijavljenih o budućim putovanjima i aktivnostima s time da će organizator omogućiti i odjavljivanje s liste primatelja promotivnih materijala.


ODGOVORNI ORGANIZATOR:
Collegium putovanja ZAGREB • HRVATSKA 10000 ZAGREB, Tkalčićeva 7/II •
Id. kod: HR-AB-01-080597984. OIB 67891715571
poslovnica Zagreb: Tkalčićeva 7/II, poslovnica Rijeka: Korzo 2/I.

 

 

T: 01 4870 515 (ZG)
T: 051 322 222 (RI)
E: infohr@collegium.eu
W: www.collegium.eu
Zagreb >> Tkalčićeva 7/II
Ponedjeljak - Petak>> 9h-17h
Rijeka >> Korzo 8/II
Ponedjeljak - Petak>> 9h-17h